yoga, mindfulness, coaching
YOGA BIJ DE VER-BEELDING PURMEREND

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training, yogalessen, workshop, coaching is gesloten.

1.2. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training, yogalessen, workshop, coaching deelneemt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen DE VER-BEELDING en opdrachtgever/ deelnemer.

Artikel 3 - Aanmelding en betaling

3.1. Een persoon kan zich aanmelden voor een training, workshop, coaching, retraite van DE VER-BEELDING door het invullen van het aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via www.dever-beelding.nl

3.2. Een persoon kan zich aanmelden voor yogalessen van DE VER-BEELDING door het inschrijving en aanmelding voor de les via de link MOMOYOGA op de website www.dever-beelding.nl.

3.3. Indien een persoon een optie op een training, workshop, coaching, retraite neemt, dan is dat zowel voor DE VER-BEELDING als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een open training.

3.4. Indien DE VER-BEELDING de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training, workshop, coaching , retraite tot stand.

3.5. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

3.6. DE VER-BEELDING brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de deelnamekosten voor aanvang van de training, workshop, coaching, retraite te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 5 dagen na factuurdatum.

3.7. DE VER-BEELDING heeft het recht de deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de training, workshop, coaching, retraite. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.

3.7. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan
DE VER-BEELDING.

Artikel 4 - Annulering, verhindering en wijziging training, workshop, coaching, retraite

4.1. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 14 dagen.

4.2. Annulering binnen 14 dagen voor aanvang van training, workshop, coaching, retraite is kosteloos. Bij annulering na 14 dagen voor aanvang van de training, workshop, coaching, retraite, of als opdrachtgever na aanvang van de training, workshop, coaching, retraite de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training, workshop, coaching, retraite kan of wil deelnemen, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten.

4.3. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele training, workshop, coaching, retraite, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training, workshop, coaching, retraite wordt aangemeld bij DE VER-BEELDING en voldoet aan de eventuele toelatingseisen.

4.4. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de yogales, kan deze tot 1 uur voor aanvang worden geannuleerd.

4.5. DE VER-BEELDING heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. DE VER-BEELDING zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.

4.6. DE VER-BEELDING heeft het recht om een training, workshop, coaching, retraite te annuleren. In dat geval zal DE VER-BEELDING de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren.

4.7. DE VER-BEELDING heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een training, workshop, coaching, retraite te wijzigen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid / klachtenprocedure

5.1. DE VER-BEELDING spant zich in om de gegeven training, workshop, coaching, retraite naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2. DE VER-BEELDING is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

5.3. DE VER-BEELDING is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.4. DE VER-BEELDING is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken. 

5.5. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

5.6. Aan de inhoud van een brochure, flyer of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6 - Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door DE VER-BEELDING, diens personeel en voor DE VER-BEELDING werkzame personen vertrouwelijk behandeld.  DE VER-BEELDING conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
zie ook de privacyverklaring

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

7.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DE VER-BEELDING is opdrachtgever/ deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

7.2. De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan
DE VER-BEELDING.