Yin Yoga bij DE VER-BEELDING in Purmerend

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training, yogalessen, workshop, coaching is gesloten.

1.2. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training, yogalessen, workshop, coaching deelneemt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen DE VER-BEELDING en opdrachtgever/ deelnemer.

Artikel 3 - Aanmelding en betaling

3.1. Een persoon kan zich aanmelden voor een training, workshop, coaching, retraite van DE VER-BEELDING door het invullen van het aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via www.dever-beelding.nl

3.2. Een persoon kan zich aanmelden voor yogalessen van DE VER-BEELDING door het inschrijving en aanmelding voor de les via de link MOMOYOGA op de website www.dever-beelding.nl.

3.3. Indien een persoon een optie op een training, workshop, coaching, retraite neemt, dan is dat zowel voor DE VER-BEELDING als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een open training.

3.4. Indien DE VER-BEELDING de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training, workshop, coaching , retraite tot stand.

3.5. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

3.6. DE VER-BEELDING brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de deelnamekosten voor aanvang van de training, workshop, coaching, retraite te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 5 dagen na factuurdatum.

3.7. DE VER-BEELDING heeft het recht de deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de training, workshop, coaching, retraite. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.

3.7. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan
DE VER-BEELDING.

3.8. Elke deelnemer dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de lessen plaatsvinden. Mobiele telefoons dienen tijdens de les uitgeschakeld te worden. Het dragen van buitenschoeisel is in de studio niet toegestaan.

Artikel 4 - Annulering, verhindering en wijziging training, workshop, coaching, retraite

4.1. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 14 dagen.

4.2. Annulering binnen 14 dagen voor aanvang van training, workshop, coaching, retraite is kosteloos. Bij annulering na 14 dagen voor aanvang van de training, workshop, coaching, retraite, of als opdrachtgever na aanvang van de training, workshop, coaching, retraite de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training, workshop, coaching, retraite kan of wil deelnemen, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten.

4.3. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele training, workshop, coaching, retraite, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training, workshop, coaching, retraite wordt aangemeld bij DE VER-BEELDING en voldoet aan de eventuele toelatingseisen.

4.4. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de yogales, kan deze tot 1 uur voor aanvang worden geannuleerd.

4.5. DE VER-BEELDING heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. DE VER-BEELDING zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.

4.6. DE VER-BEELDING heeft het recht om een training, workshop, coaching, retraite te annuleren. In dat geval zal DE VER-BEELDING de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren.

4.7. DE VER-BEELDING heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een training, workshop, coaching, retraite te wijzigen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid / klachtenprocedure

5.1. DE VER-BEELDING spant zich in om de gegeven training, workshop, coaching, retraite en yogalessen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2. Deelname aan de training, workshop, coaching, retraite en yogalessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

5.3. DE VER-BEELDING is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de training, workshop, coaching, retraite of yogales.

5.4. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent.

5.5. DE VER-BEELDING is geen erkende zorgverlener en heeft geen expertise in het diagnosticeren, onderzoeken of behandelen van medische aandoeningen, of het bepalen van het effect van een specifieke oefening op een medische handeling.

5.6. De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.

5.7. Deelnemers accepteren het mogelijk risico van blessures tijdens het uitvoeren van yoga of andere oefeningen. Als de deelnemer aan oefening meedoet, gaat de deelnemer ermee akkoord dat hij/zij dit op eigen risico doet.

Artikel 6 - Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door DE VER-BEELDING, diens personeel en voor DE VER-BEELDING werkzame personen vertrouwelijk behandeld.  DE VER-BEELDING conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
zie ook de privacyverklaring

Artikel 7 - Intellectuele eigendom 

7.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DE VER-BEELDING is opdrachtgever/ deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

7.2. De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan
DE VER-BEELDING.